ขับรถจากประเทศเยอรมันไปยังประเทศจีน–ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนจากประเทศเยอรมัน