ขับรถจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศจีน-ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนจากสหราชอาณาจักร