ขับรถ/ขี่จากเวียดนามไปยังประเทศจีน–ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีน